Informacje o PRP i czynnikach wzrostu

PRP – osocze bogatopłytkowe

Osocze bogatopłytkowe PRP (Platelet Rich Plasma) jest autologicznym koncentratem płytek krwi w niewielkiej objętości osocza. Krwinki płytkowe uwalniają siedem podstawowych czynników wzrostu odpowiedzialnych za procesy gojenia. Są to przede wszystkim trzy izomery PDGF (αα,ββ,αβ), TGF-β1, TGF-β2, VEGF oraz EGF. PRP zawiera również białka odpowiedzialne za adhezję komórkową: fibrynę, fibronektynę oraz vitronektynę.

Otrzymywanie PRP

PRP otrzymywane jest w procesie wirowania krwi pełnej. Cały proces może odbywać się w warunkach ambulatoryjnych jednak spełnione muszą być określone wymogi dotyczące sterylności i dokładności urządzenia, aby nie dochodziło do uszkodzenia czy nawet lizy płytek krwi. Wyniki niektórych badań dowodzących nieskuteczności PRP okazały się być zafałszowane właśnie z powodu użycia nieodpowiednich urządzeń do pozyskania osocza bogatopłytkowego.

Czynniki wzrostu uwalniane są z płytek poprzez degranulację ziarnistości α, ok. 10 minuty od inicjacji procesów krzepnięcia krwi. Większość czynników wzrostu uwalniana jest z trombocytów w ciągu pierwszej godziny i po przejściu przez błonę komórki macierzystej natychmiast wiąże się z sąsiadującymi błonami komórkowymi w miejscach receptorowych. Receptory transbłonowe aktywują następnie szlak sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, który z kolei wpływa na ekspresję odpowiednich genów. Fakt, iż czynniki wzrostu nie wnikają do komórki jest istotny, ponieważ w takiej sytuacji nie występują działania mutagenne a jedynie stymulacja normalnego procesu gojenia.

Po szybkim uwolnieniu czynników wzrostu preformowanych, płytki zawarte w PRP syntetyzują i wydzielają dodatkowe ich ilości przez kolejne 7 dni. Po tym czasie trombocyt obumiera a funkcje stymulacji gojenia przejmują makrofagi.

Bezpieczeństwo stosowania PRP

PRP jest preparatem autologicznym i jako taki nie stanowi źródła zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby czy HIV. Jedynym zagrożeniem może wydawać się trombina wołowa dodawana do osocza bogato płytkowego jako aktywator krzepnięcia. Nieprawidłowa odpowiedź na ten składnik bywa jednak rzadka.